Sprawdzanie projektów

Weryfikacja przesłanych plików

Przed przystąpieniem do realizacji zlecania, wszystkie wpływające do nas pliki sprawdzane są dwuetapowo. Wstępną weryfikację przeprowadza automatyczny program weryfikujący poprawność techniczną projektu. Następnie pliki sprawdzane są bezpłatnie przez naszych grafików. W ten sposób udaje nam się wyeliminować większość potencjalnych problemów technicznych.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek prawidłowego przygotowania pliku zawsze należy do Państwa. Prosimy przed wysłaniem pliku o dokładne sprawdzenie jego poprawności. Odrzucenie pliku powoduje konieczność poprawienia projektu i wydłuża termin wykonania zlecenia o czas potrzebny na poprawę projektu i jego ponowne załadowanie do naszego systemu.


Na niektórych stronach produktów znajdują się makiety projektów do pobrania. Na życzenie udostępniamy również te makiety drogą mailową.

W przypadku wykrycia problemów nasi graficy ustawiają dla zamówienia status "błąd pliku". Zawsze o tym fakcie są Państwo poinformowani drogą mailową. W uwagach nasi graficy określają rodzaj problemu i sugestie jak plik poprawić.

 • zgodność zamówienia z plikiem - sprawdzamy czy rodzaj zamówionego produktu zgadza się z przesłanym plikiem. Pozwala to wychwycić oczywiste pomyłki spowodowane załadowaniem nie tego pliku do zamówienia.
 • wymiary projektu - czy wymiary projektu zgadzają się z zamówieniem. Jeśli zamawiają Państwo wizytówki 85x55mm a przesłany plik ma format 90x50 – nasz grafik zareaguje i wstrzyma realizację zlecenienia. Problem często dotyczy ulotek – prosimy zawsze sprawdzić format pracy przed wysłaniem.
 • ilość stron projektu - sprawdzamy czy ilość stron przesłanego projektu zgadza się z zamówieniem. Jeśli zamówienie jest na druk dwustronny (4+4) a przesłany plik ma jedną stronę – grafik ustawi „błąd pliku”. Dotyczy to również ilości stron w broszurach. Sprawdzamy czy ilość stron broszury w pliku zgadza się z tą którą Państwo zamówili.
 • spady - brak spadów w projektach uniemożliwia prawidłowe wykonanie pracy. Zawsze w takim przypadku ustawiany jest status „błąd pliku”
 • bezpieczne marginesy - sprawdzamy czy teksty w pracy nie są zbyt blisko linii cięcia. Minimalna bezpieczna odległość to 2mm. W tym zakresie nie sprawdzamy innych elementów projektu – grafik, ramek itp. ponieważ trudno jest określić czy jest to błąd czy też Państwa świadomy wybór kompozycji graficznej.
 • obecność overprintów/ich brak - w takim przypadku dla obiektów w kolorze 100% czarnego jest zadawana opcja overprint (nadruk), dla pozostałych kolorów obiektu opcja overprint jest usuwana jeśli jest w projekcie. Plik po takich modyfikacjach trafia do druku.
 • kolorystyka - projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych (jeśli nie są przedmiotem zamówienia) są konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39. Drukarnia Viperprint nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane. Po w/w zmianach praca trafia do druku.
 • orientacja stron - sprawdzamy czy strony projektu mają tę samą orientację względem siebie. Jeśli pierwsza strona projektu ma orientację poziomą a druga – pionową, praca otrzyma status „błąd pliku”

Weryfikacja opcji podstawowych

W niektórych produkach dostępne są opcje dodatkowe. Jeśli zamówili Państwo produkt z jedną z poniższych opcji – jej poprawność w pliku jest również weryfikowana

 • poprawność falcowania - w miarę możliwości nasz grafik sprawdza, czy układ projektu zgadza się z zamówionym falcowaniem, np. czy teksty nie wchodzą na linię falcowania, czy grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania. Jednak nie jest możliwe by nasz grafik przewidział Państwa zamysł artystyczny danej pracy. Dlatego tylko bardzo nietypowe lub budzące wątpliwości przypadki niezgodności są sygnalizowane zmianą statusu na „błąd pliku”. Brak reakcji w tym zakresie nie jest podstawą do ewentualnej reklamacji druku.
 • poprawność bigowania - podejmowane są identyczne działania jak w przypadku poprawności falcowania
 • dziurkowanie - czy jest zaznaczone na dwóch stronach projektu, czy jest w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia
 • lakier punktowy UV - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • kolory specjalne tzw. spotowe np. Pantone, HKS - sprawdzamy czy projekt zawiera kolor specjalny prawidłowo przygotowany. Proszę pamiętać o doborze rodzaju farby do drukowanego podłoża (powlekane, niepowlekane). Nie sprawdzamy czy wpisany w formularzu nr koloru Pantone jest prawidłowo dobrany do podłoża.
 • tłoczenie - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • hotstamping - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • personalizacja - sprawdzamy czy przesłane pliki zawierają dane, czy wielkość pola pod personalizację jest wystarczające. Zawsze wymagamy przesłania wizualizacji personalizacji – pozwala to bezdyskusyjnie określić wygląd pracy po spersonalizowaniu i uniknąć pomyłek.
 • perforacja - zawsze wymagamy przesłania wizualizacji miejsca perforacji (przebiegu linii perforacji). Podobnie jak w przypadku personalizacji - pozwala to bezdyskusyjnie określić wygląd pracy po sperforowaniu i uniknąć kosztownych pomyłek.
 • cięcie specjalne (ploter, sztancowanie) - sprawdzamy prawidłowość pliku z wzorem nacinania/wykrojnika

Nasi graficy posiadają duże doświadczenie w zakresie poligrafii. Dlatego w trakcie analizy pliku mogą zauważyć inne problemy niż opisane powyżej. W takim przypadku również reagujemy - grafik może ustawić „błąd pliku”.

Czego nie sprawdzamy!

 • treści merytorycznej
 • grafika, tekst w tym jakość i poprawność przygotowania kodów kreskowych, QR, jeśli nie są przedmiotem zamówienia
 • walorów estetycznych projektu
 • doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć,
 • poprawności użycia kolorów specjalnych dla podłoży powlekanych symbol C (Coated); dla podłoży niepowlekanych U (Uncoated)
 • układu użytków - obowiązuje zasada obracania prawo/lewo, nie odwracamy prac góra/dół
 • czy projekt zawiera niestandardowe kolory klienta z palety barw użytkownika

W przypadku jeśli celowo niektóre elementy projektu przekraczają bezpieczne wartości (np. teksty są bliżej linii cięcia niż 2mm, na ulotkach falcowanych grafika jest celowo umieszczona niezgodnie z liniami łamania) – proszę w czasie składania zamówienia w polu „uwagi” poinformować nas o rezygnacji z całkowitej weryfikacji pliku, lub jego części.